logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingenWoordenlijst

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M

N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A

Aanvrager

Is de persoon die de aanvraag tot tussenkomst indient. In bepaalde gevallen kan de aanvrager tegelijk onderhoudsgerechtigde zijn.

Achterstallen (van het onderhoudsgeld)

Het onderhoudsgeld dat niet of niet volledig werd betaald. In principe is de inning ervan beperkt tot vijf jaar.

Alimentatie(geld)

Zie: onderhoudsgeld

Authentieke akte

Een document opgemaakt door een openbare ambtenaar die daartoe door de wet is gemachtigd (notaris, gerechtsdeurwaarder, …) volgens formaliteiten die door de wet zijn vereist en waarvan men de gedwongen uitvoering kan bekomen.

Naar bovenB

Bestaansmiddelen (maandelijkse bestaansmiddelen)

Worden in het kader van de DAVO-wetgeving beschouwd als bestaansmiddelen :

  • beroepsinkomsten (lonen, wedden of inkomen van een zelfstandige)
  • pensioenen
  • werkloosheidsvergoedingen
  • uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
  • leefloon
  • huurgelden
  • enz.

Merk op dat de kinderbijslag die de aanvrager geniet, niet in aanmerking genomen wordt in de berekening van het inkomensplafond.

Buitengewone kosten

De bijdrage van elke ouder wordt bepaald rekening houdende met de voorzienbare uitgaven voor de kinderen. Het is duidelijk dat wanneer zich uitgaven aandienen met een exceptioneel, onverwacht, niet te voorzien, noodzakelijk en eenmalig karakter, de ouders eveneens moeten bijdragen in die kosten.

Er kan voorzien worden dat alle buitengewone kosten ten laste zijn van een van de ouders en dat de andere een forfaitaire som stort, of dat ze elk de helft zullen betalen of dat ze een andere verdeelsleutel overeenkomen. Nochtans zorgt de verdeling van de buitengewone kosten in de praktijk soms voor problemen.

Naar bovenC

Naar bovenD

Naar bovenE

Naar bovenF

Naar bovenG

Naar bovenH

Naar bovenI

Naar bovenJ

Naar bovenK

Kind(eren) ten laste

Elke persoon die geen volle 25 jaar oud is of die het statuut van verlengde minderjarigheid heeft en waarvoor de aanvrager van de betaling van voorschotten op onderhoudsgeld, uit hoofde van een familieband in de eerste graad of in een nieuw samengesteld gezin, op een substantiële manier bijdraagt in de kosten van huisvesting en van onderhoud of opvoeding van het kind.

De aanvrager kan enkel voorschotten vragen voor de kinderen die vermeld worden in de uitvoerbare titel.

Naar bovenL

Naar bovenM

Naar bovenN

Naar bovenO

Onderhoudsgeld

Is de som geld die de onderhoudsplichtige moet betalen aan de onderhoudsgerechtigde (de kinderen, (ex-)echtgenoot of (ex-)samenwonende).

Onderhoudsgerechtigde

Is de persoon die het onderhoudsgeld moet ontvangen (de schuldeiser van het onderhoudsgeld). De onderhoudsgerechtigde kan de vader of de moeder zijn, de (ex-)echtgenoot of (ex-)echtgenote, de kinderen, de (ex-)samenwonende, ...

Onderhoudsplichtige

Is de persoon die het onderhoudsgeld moet betalen (de schuldenaar van het onderhoudsgeld). De onderhoudsplichtige kan de vader of de moeder zijn, de (ex-)echtgenoot of (ex-)echtgenote, de (ex-)samenwonende, ...

Naar bovenP

Naar bovenQ

Naar bovenR

Naar bovenS

Naar bovenT

Naar bovenU

Uitvoerbare titel

Een uitvoerbare titel is een gerechtelijke beslissing of een notariële akte die het bedrag van het onderhoudsgeld vaststelt of wijzigt en waarop "formulier van tenuitvoerlegging" is aangebracht.

Naar bovenV

Voorschotten op onderhoudsgeld

Als voldaan is aan bepaalde voorwaarden betaalt de DAVO, op vraag van de onderhoudsgerechtigde, voorschotten op onderhoudsgeld waarvan het bedrag gelijk is aan het onderhoudsgeld met een maximum van 175 euro per kind per maand.
Opgelet: in geen enkel geval betaalt de DAVO voorschotten op de achterstallen.

Naar bovenW

Werkingskosten

Wanneer de DAVO zijn tegemoetkoming heeft verleend voor aanvragen ontvangen na 1 janurari 2015, moet, volgens de wet, enkel de onderhoudsplichtige een bijdrage leveren in de werkingskosten van de dienst. Ten laste van de onderhoudsplichtige: 13% van het bedrag van de in te vorderen hoofdsom (maandelijks onderhoudsgeld), achterstallen inbegrepen, en eventueel het bedrag van de buitengewone kosten).

  • Ten laste van de onderhoudsplichtige: 10 % van het bedrag van de in te vorderen hoofdsom (maandelijks onderhoudsgeld, achterstallen inbegrepen, en eventueel het bedrag van de buitengewone kosten).
  • Ten laste van de onderhoudsgerechtigde: 5 % van het bedrag dat de DAVO bij de onderhoudsplichtige kan invorderen. Dit wil zeggen dat de onderhoudsgerechtigde van de bedragen die de DAVO eerst heeft ingevorderd 5 % minder krijgt doorgestort.

Naar bovenX

Naar bovenY

Naar bovenZ

Naar boven