logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingenFormulieren

Aanvraag tot tegemoetkoming

Aanvraag tot vernieuwing van het recht op voorschotten

 • Webformulier  • Hoe het webformulier in te vullen ?

   FAQ

   Hoe het papieren formulier in te vullen ?

   De drie volgende opmerkingen zijn belangrijk :
   • een formulier kan betrekking hebben op :
    • enkel een aanvraag tot invordering (voor de achterstallen alleen);
    • een aanvraag tot invordering (voor de achterstallen en de te vervallen onderhoudsgelden), met of zonder een aanvraag tot het betalen van voorschotten.
   • op eenzelfde formulier kunnen meerdere onderhoudsgerechtigden tegelijk ingevuld worden als eenzelfde uitvoerbare titel hen een onderhoudsgeld toekent;

    Bijvoorbeeld :

    een moeder van drie kinderen kan de invordering vragen, niet alleen van het onderhoudsgeld van elk van haar kinderen maar ook van het hare, als de uitvoerbare titel ook aan haar onderhoudsgeld toekent. Op haar aanvraagformulier kan deze moeder dus vier onderhoudsgerechtigden vermelden.
   Het dossiernummer

   is een nummer dat door de DAVO wordt toegekend om uw aanvraag te individualiseren. Gebruik dit nummer bij elk contact met deze Dienst.

   U vult dit vak niet in. Dit is voorbehouden aan de Dienst.
   Onderwerpen
   Vak 1 : Aanvrager

   Nationaal nummer

   Het is een nummer met 11 cijfers dat op uw sociale identiteitskaart staat (SIS kaart) of, naar gelang het geval, op de keerzijde van uw identiteitskaart.

   U bent verplicht uw nationaal nummer op het formulier in te vullen. Als u dat niet doet is uw aanvraag niet volledig.


   Straat, Postnummer

   U moet het adres invullen van uw officiŰle domicilie, dit wil zeggen het adres dat opgenomen is in de bevolkingsregisters.

   Alle briefwisseling in verband met uw aanvraag zal naar dat adres gestuurd worden.


   Aantal personen waarvoor de invordering gevraagd wordt

   Dit aantal moet overeenstemmen met het aantal onderhoudsgerechtigden dat vermeld wordt in vak 3 van het formulier.

   Voorbeelden :

   • U hebt 2 kinderen voor wie het onderhoudsgeld niet betaald wordt. U moet dus het cijfer 2 invullen;

   • U hebt 2 kinderen voor wie het onderhoudsgeld niet betaald wordt EN u hebt ook zelf recht op onderhoudsgeld. Als u wil dat de DAVO niet alleen het onderhoudsgeld van uw 2 kinderen invordert maar ook het uwe, moet u het cijfer 3 invullen.

   Aantal personen waarvoor de betaling van voorschotten op onderhoudsgeld gevraagd wordt

   Dit aantal slaat alleen op de kinderen voor wie een onderhoudsgeld verschuldigd is.

   Voorbeelden :

   • U hebt 2 kinderen voor wie het onderhoudsgeld niet betaald wordt. U moet dus het cijfer 2 invullen;

   • U hebt 2 kinderen voor wie het onderhoudsgeld niet betaald wordt EN u hebt ook zelf recht op onderhoudsgeld ; Als u wil dat de DAVO niet alleen het onderhoudsgeld van uw 2 kinderen invordert maar ook het uwe, moet u eveneens het cijfer 2 invullen.

   Aantal kinderen ten laste

   = elke persoon die geen volle 25 jaar oud is of die het statuut van verlengde minderjarigheid heeft.

   Er moet een familieband in de eerste graad zijn met de aanvrager van het onderhoudsgeld (bv. een moeder vraagt voorschotten voor haar minderjarig kind).

   Waarvan X gehandicapte kinderen

   U moet invullen hoeveel gehandicapte kinderen u ten laste heeft.


   Netto maandelijkse inkomsten

   Om recht te hebben op voorschotten mogen de netto maandelijkse inkomsten van de aanvrager niet hoger zijn dan een bepaald ge´ndexeerd maximumbedrag per jaar. Deze maandelijkse inkomsten zijn : de beroeps- of vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkeringen, leefloon, ...).

   Naar boven


   Vak 2 : Onderhoudsplichtige

   Laatst gekende adres

   Het laatst gekend adres van de onderhoudsplichtige kan zijn :

   • zijn officiŰle domicilie dat in de bevolkingsregisters staat;
   • zijn oud adres in afwachting dat het nieuwe in de bevolkingsregisters wordt ingeschreven;
   • zijn verblijfplaats, dit is het adres waarop hij gewoonlijk verblijft.

   Als u geen contact meer hebt met de onderhoudsplichtige vermeld dan het laatste adres dat u kent.


   Beroep

   Als u weet welk beroep de onderhoudsplichtige uitoefent, vermeld dat dan, ook als het alles is wat u weet.


   Heeft de onderhoudsplichtige inkomsten in BelgiŰ ?

   Deze vraag betreft zowel de onderhoudsplichtige die in BelgiŰ woont als deze in het buitenland.


   Andere (huurgelden, interesten, pensioenen, ...)

   Vermeld in voorkomend geval de aard van de inkomsten van de onderhoudsplichtige.

   Voorbeelden : huurgelden, interesten, pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, ...

   Als u weet bij welke bank de onderhoudsplichtige een rekening heeft, vermeld die bank en het (de) nummer(s).

   Voorbeelden : BNP PARIBAS FORTIS, BELFIUS , N░ 301-0879272-69, 786- 5753089-03, ...

   Naar boven


   Vak 3 : Onderhoudsgerechtigde

   A. Aanvrager

   Opgelet ! U moet dit vak alleen invullen als u de DAVO wilt belasten met de invorderingen van de onderhoudsgelden waarop u persoonlijk recht hebt (zie blok "Aantal personen waarvoor de tegemoetkoming gevraagd wordt " van de module "Hoe moet het formulier ingevuld worden, Vak 1").

   De aanvrager-onderhoudsgerechtigde kan de echtgenoot zijn, de echtgenote, de moeder, de vader, ...


   Maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld

   U vermeldt het maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld waarop u recht hebt zoals vastgesteld in de uitvoerbare titel. U moet het bedrag niet indexeren. De DAVO zal dat zelf doen.


   B. Kind

   Het formulier werd ontworpen voor 4 kinderen. Als u er meer hebt, maak dan van de derde bladzijde van het formulier zoveel kopies als nodig en voeg ze erbij.


   Nationaal nummer

   Dit nummer staat op de SIS kaart en, in voorkomend geval, op de keerzijde van de identiteitskaart als het kind ouder is dan 12 jaar.


   Maandelijkse bedrag van het onderhoudsgeld

   U vult het maandelijks bedrag in dat als onderhoudsgeld voor het kind is bepaald in de uitvoerbare titel. U moet het bedrag niet indexeren. De DAVO zal dat zelf doen.


   Naar boven


   Vak 4 : Achterstallen

   Totaal bedrag van de achterstallen

   Dit is het totaal ge´ndexeerd bedrag van de onderhoudsgelden die op de datum van uw aanvraag niet betaald zijn. Eventuele intresten zitten niet in dat bedrag. De DAVO zal die zelf berekenen aan de hand van de documenten die u zult overhandigen (zie vak 7, 1/).

   Uw aandacht wordt erop gevestigd dat u de DAVO niet kunt belasten met de invordering van de kosten (aangetekende brieven, deurwaarder, ...) die u reeds zou gemaakt hebben om de betaling van uw onderhoudsgelden te bekomen.

   U voegt bij dit formulier een lijst met daarop, per maand, de bedragen van de ge´ndexeerde niet betaalde onderhoudsgelden.

   Opgelet !

   1. U kunt de tegemoetkoming van de DAVO vragen wanneer de onderhoudsplichtige in de loop van het jaar dat uw aanvraag voorafgaat het onderhoudgeld twee keer niet of niet volledig betaalde. Op uw lijst moeten dus minstens twee maanden en twee bedragen staan.
   2. In principe kunt u de DAVO niet vragen de achterstallige onderhoudsgelden te innen of in te vorderen als deze u op de dag van uw aanvraag al langer dan VIJF jaar verschuldigd zijn.

   De onderhoudsgelden zijn immers onderworpen aan een verjaringstermijn van vijf jaar.

   Wat is de verjaring ?

   Na verloop van een bepaalde tijd kan een schuldenaar niet meer gedwongen worden zijn schuld te betalen. Bij onderhoudsgelden is die termijn vijf jaar en hij begint te lopen op de dag waarop er had moeten betaald worden.

   Voorbeeld :

   U hebt sedert 10 mei 2005 recht op onderhoudsgeld. De onderhoudsplichtige heeft nooit iets betaald. Op 1 augustus 2015 dient u bij de DAVO een aanvraag in. Op uw lijst mag u de onderhoudsgelden voor de periode van 10 mei 2005 tot 1 augustus 2010 niet vermelden want die zijn al langer dan vijf jaar verschuldigd.

   TENZIJ u ervoor gezorgd hebt dat de verjaringstermijn regelmatig werd gestuit. In dat geval blijft de schuld bestaan voor een nieuwe periode van vijf jaar gedurende dewelke u de betaling ervan aan de schuldenaar kan vragen.

   Opgelet ! De onderhoudsgelden die de rechter toekent voor het verleden dus vˇˇr hij zijn vonnis velt, zijn daarentegen onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar. Deze die hij toekent voor de toekomst blijven onderworpen aan de termijn van vijf jaar (Cass. 08/12/2000, Pas., I/677).


   Hoe een verjaring stuiten ?

   • door de onderhoudsplichtige voor de rechtbank te dagvaarden;
   • door een gerechtsdeurwaarder te vragen een bevel tot betalen te laten betekenen;
   • door een gerechtsdeurwaarder de goederen van de onderhoudsplichtige in beslag te laten nemen;

   De verjaringstermijn kan ook gestuit worden als de onderhoudsplichtige zijn schuld erkent.

   Voorbeelden :

   hij betaalt een deel van zijn schuld; hij vraagt schriftelijk in verschillende keren te betalen.

   Voeg de documenten die bewijzen dat u de verjaring geldig hebt gestuit bij dit formulier (zie vak 7.2/).


   Voorbeelden van lijsten met niet-betaalde bedragen

   Voorbeeld 1

   Een vonnis van september 2010 geeft u voor uw enig kind recht op een jaarlijks ge´ndexeerd onderhoudsgeld van 150 euro. De onderhoudsgerechtigde moet betalen vanaf de maand september 2010 maar hij betaalt nooit iets. U hebt, laten we aannemen, zelf nooit iets ondernomen om betaald te worden. In augustus 2014 dient u bij de DAVO een aanvraag in. De lijst met de achterstallen moet dan als volgt worden ingevuld.

   Maand/jaar 2014 2013 2012 2011 2010 2009
   Januari 155,43 153,62 151,81 150    
   Februari 155,43 153,62 151,81 150    
   Maart 155,43 153,62 151,81 150    
   April 155,43 153,62 151,81 150    
   Mei 155,43 153,62 151,81 150    
   Juni 155,43 153,62 151,81 150    
   Juli 155,43 153,62 151,81 150    
   Augustus   153,62 151,81 150    
   September   155,43 153,62 151,81 150  
   Oktober   155,43 153,62 151,81 150  
   November   155,43 153,62 151,81 150  
   December   155,43 153,62 151,81 150  
   TOTAAL 1.088,01 1.850,68 1.828,96 1.807,24 600  

   Totaal achterstallen : 7.174,89 euro


   Voorbeeld 2

   Een vonnis van januari 2009 geeft u recht op een jaarlijks ge´ndexeerd onderhoudsgeld van 120 euro voor uw enig kind. De onderhoudsgerechtigde moet betalen vanaf de maand januari 2009 maar hij betaalt nooit iets. In juli 2011 hebt u aan een gerechtsdeurwaarder gevraagd een bevel tot betalen te betekenen aan de onderhoudsplichtige. In het bevel tot betalen staan de bedragen die verschuldigd zijn voor de periode januari 2009 tot juli 2011. Voor deze periode werd de verjaringstermijn van vijf jaar geldig gestuit en nieuwe periode van vijf jaar begon. In juni 2014 dient u bij de DAVO een aanvraag in. De lijst met de achterstallen moet dan als volgt worden ingevuld.

   Maand/jaar 2014 2013 2012 2011 2010 2009
   Januari 131,10 128,20 125,70 123,60 121,50 120
   Februari 131,10 128,20 125,70 123,60 121,50 120
   Maart 131,10 128,20 125,70 123,60 121,50 120
   April 131,10 128,20 125,70 123,60 121,50 120
   Mei 131,10 128,20 125,70 123,60 121,50 120
   Juni   128,20 125,70 123,60 121,50 120
   Juli   128,20 125,70 123,60 121,50 120
   Augustus   128,20 125,70 123,60 121,50 120
   September   128,20 125,70 123,60 121,50 120
   Oktober   128,20 125,70 123,60 121,50 120
   November   128,20 125,70 123,60 121,50 120
   December   128,20 125,70 123,60 121,50 120
   TOTAAL 655,50 1.538,40 1.508,40 1.483,20 1.458 1.440

   Totaal achterstallen : 8.083,50 euro

   Naar boven


   Vak 5 : Wijze van betalen

   Bankrekeningnummer

   Om u snel en veilig te kunnen betalen, stort de DAVO de sommen bij voorkeur op een rekening die op uw naam geopend is.

   Hebt u geen rekening ? Iedereen heeft het recht een zichtrekening te openen en voor een forfaitaire prijs van maximum 13,97 euro per jaar te beschikken over een basis bankdienst.


   Rekening van de aanvrager

   De sommen kunnen enkel gestort worden op een rekening die alleen op uw naam staat of op een gemeenschappelijke rekening waarvan u mede-titularis bent.

   Geen enkele storting zal gebeuren op de rekening van een derde, tenzij deze derde uw advocaat is en u hem uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven de sommen op zijn rekening te ontvangen.

   Elke vergissing in het rekening nummer of het niet laten weten van een verandering van het nummer dat op uw formulier staat, kan meerdere maanden vertraging veroorzaken in de uitbetaling van de sommen.

   Naar boven


   Vak 6 : Uitvoeringsmaatregelen

   Ondernomen pogingen

   Als u zelf reeds probeerde de niet-betaalde bedragen te krijgen dan antwoordt u ja op de vraag en u voegt bij uw formulier een kopie van alle documenten die dat bewijzen (zie vak 8).

   Voorbeelden :

   een ingebrekestelling, deurwaardersexploot, bevel tot betalen, een akte houdende beslag op roerende goederen, onroerende goederen of loonbeslag, ...

   Naar boven


   Vak 7 : Identiteit van de kinderen ten laste andere dan deze hierboven vermeld

   Kind ten laste

   Elke persoon die geen volle 25 jaar oud is of die het statuut van verlengde minderjarigheid heeft en waarvoor de aanvrager van de betaling van voorschotten op onderhoudsgeld, uit hoofde van een familieband in de eerste graad of in een nieuw samengesteld gezin, op een substantiŰle manier bijdraagt in de kosten van huisvesting en van onderhoud of opvoeding van het kind.

   In dit vak worden de kinderen vermeld die niet in de uitvoerbare titel werden opgenomen maar die wel ten laste zijn van de aanvrager, bijvoorbeeld de kinderen van een nieuwe partner, ...

   Naar boven


   Vak 8 : Documenten verplicht bij te voegen

   Uitvoerbare titel(s)

   U moet bij uw aanvraag het origineel van de titel voegen, d.w.z. de titel (rechterlijke beslissing of akte) voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging. Het is de zin die bijvoorbeeld begint als volgt: "Wij, Filip (Albert II), Koning der Belgen, aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, doen te weten, ...".


   Kopie van de drie laatste loonfiches

   Alleen als u voorschotten op onderhoudsgeld vraagt.


   Indien u een gehandicapt kind heeft, moet u bij uw aanvraag een kopie van een document toevoegen dat aantoont dat het kind recht heeft op verhoogde kinderbijslag of geniet van een uitkering voor gehandicapte kinderen.

   Indien u kinderen heeft die ouder zijn dan 18 jaar en die recht hebben op onderhoudsgeld, moet u bij uw aanvraag een kopie van het schoolattest of een bewijsstuk van de beroepsinschakelingstijd (="wachttijd") voegen.


   Uitvoeringsmaatregelen

   In voorkomend geval voegt u bij uw formulier alle documenten die bewijzen dat u zelf reeds probeerde de niet-betaalde bedragen te krijgen (zie vak 6) :

   • een ingebrekestelling die u per aangetekende brief zou verstuurd hebben;
   • betekening van een bevel tot betalen;
   • betekening van een beslag;
   • de betekening van een vonnis waarin alle achterstallen zijn opgenomen.

   Het is vanaf de datum van elk van deze documenten dat de intresten beginnen te lopen. Het is dus ten zeerste aangeraden al deze documenten aan de DAVO te geven.

   Vak 9 : Documenten bij te voegen, indien nodig

   Andere

   Andere documenten zijn eventueel nodig om uw aanvraag goed te behandelen.

   Het is in uw belang de DAVO in het bezit te stellen van elk document dat betrekking heeft op uw aanvraag.

   Naar boven


   Vak 10 : Verklaringen en verbintenissen

   Vraag tot aanvaarding van het mandaat

   Nadat hij uw ingevuld formulier heeft ontvangen zal de DAVO uw aanvraag onderzoeken en nagaan of ze volledig is. U zult een brief ontvangen met een voorstel tot mandaat met het verzoek het te dateren en te ondertekenen. Dat document zal veel gedetailleerder zijn dan uw formulier aangezien er ook gegevens zullen instaan over de intresten, de indexering van uw onderhoudsgeld (als dat het geval is), en de achterstallen die niet verjaard zijn (zie vak 4).


   Mededelen van elk nieuw gegeven

   Voorbeelden :

   Nieuw adres van de onderhoudsplichtige die terugkeert uit het buitenland of die verhuist in BelgiŰ, verandering van werkgever door de onderhoudsplichtige, nieuwe uitvoerbare titel, ...


   Geen gebruik van originele titel

   U mag een gerechtsdeurwaarder geen opdracht meer geven de goederen van onderhoudsplichtige rechtstreeks in beslag te nemen.

   In bepaalde gevallen zal de DAVO het recht hebben de gehele of gedeeltelijke terugbetaling te eisen van de sommen die u ten onrechte zouden zijn betaald.


   Toestemming om inlichtingen te vragen

   Voorbeelden :

   Aan fiscale administraties, kassen die sociale uitkeringen betalen, Rijksdienst voor pensioenen, ...


   Twee onbetaalde onderhoudsgelden

   Voorbeeld :

   U dient uw aanvraag in op 1 juni 2015 :

   1ste veronderstelling : als de onderhoudsplichtige de onderhoudsgelden niet betaald heeft voor de maanden september en oktober 2014 kunt u genieten van de tussenkomst van de DAVO.

   2de veronderstelling : als de onderhoudsplichtige u niet volledig betaalde voor de maanden september en december 2014 kunt u eveneens genieten van de tussenkomst van de DAVO.

   Naar boven