logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen


Rechten en plichten

 1. Wat zijn mijn plichten als onderhoudsplichtige ?
 2. Wat zijn mijn rechten als onderhoudsplichtige?
 3. Tot wanneer moet ik onderhoudsgeld betalen voor mijn meerderjarige kinderen ?
 4. Mijn minderjarige kinderen werden geplaatst : moet ik nog onderhoudsgeld betalen ?
 5. Mijn ex-partner weigert mij mijn kinderen te zien. Moet ik dan nog onderhoudsgeld betalen ?
 6. Kan de DAVO mijn volledige loon/ werkloosheidsuitkering / uitkering in beslag nemen ?
 7. Het bedrag van het onderhoudsgeld vastgesteld door de rechter is te hoog. Wat kan ik doen om dit te verminderen ?
 1. Wat zijn mijn plichten als onderhoudsplichtige?

  • U moet het onderhoudsgeld en de achterstallen, verhoogd met de bijdrage in de werkingskosten, betalen.
  • U moet deze sommen rechtstreeks aan de DAVO betalen, zo niet loopt u het risico tweemaal te moeten betalen.
  • U betaalt rechtstreeks aan de DAVO vanaf het moment dat de dienst u met een aangetekende brief laat weten dat de onderhoudsgerechtigde recht heeft op een tussenkomst.
  • U bezorgt de DAVO alle informatie die een invloed kan hebben op het bedrag van het onderhoudsgeld of op de opeising van die sommen.
   Voorbeeld: Er is een nieuw vonnis uitgesproken waarin het bedrag van het onderhoudsgeld wordt verlaagd.
 2. Wat zijn mijn rechten als onderhoudsplichtige?

  • U kunt bewijzen dat u regelmatig heeft betaald of dat de gegevens in de aanvraag niet correct of gewijzigd zijn. U moet dat doen binnen de vijftien dagen nadat de DAVO u op de hoogte bracht van de aanvraag door uw (ex-)partner.
  • Voor aanvragen die ingediend werden vóór 1 januari 2015 mag de opeising van het onderhoudsgeld niet gebeuren zolang u een leefloon krijgt of als u alleen beschikt over bestaansmiddelen die lager liggen dan of gelijk zijn aan het bedrag van dat leefloon waarop u aanspraak zou kunnen maken.
  • U kunt aan de DAVO vragen om u een betalingsregeling toe te staan.
  • In bepaalde omstandigheden kunt u aan de rechter vragen om het onderhoudsgeld te verlagen of af te schaffen. Als de rechter ingaat op uw vraag, heeft u er uiteraard alle belang bij de DAVO onmiddellijk op de hoogte brengen van deze beslissing.
  • Als u niet akkoord gaat met een beslissing van de DAVO kunt u in beroep gaan bij de beslagrechter van het rechtsgebied waar u woont.
 3. Tot wanneer moet ik onderhoudsgeld betalen voor mijn meerderjarige kinderen ?

  In eerste instantie is het belangrijk te onderzoeken of er in het vonnis een einddatum is opgenomen omtrent de betaling van het onderhoudsgeld.

  Staat er geen einddatum vermeld, dan moet het onderhoudsgeld betaald worden totdat het kind zijn studies heeft beëindigd en/of een vast inkomen verwerft (loon, enz.) of een vervangingsinkomen geniet (werkloosheidsuitkering, enz.)

 4. Mijn minderjarige kinderen werden geplaatst : moet ik nog onderhoudsgeld betalen?

  De onderhoudsverplichting van de ouders ten aanzien van hun minderjarige kinderen op grond van art. 203 § 1 B.W. is van openbare orde.

  Het feit dat uw minderjarige kinderen geplaatst zijn, heeft geen enkele invloed op de betaling van het onderhoudsgeld. U dient nog steeds het onderhoudsgeld te betalen :

  • zolang uw kinderen geen inkomen of vervangingsinkomen verwerven
  • zolang er geen nieuw vonnis is dat het onderhoudsgeld afschaft.
 5. Mijn ex-partner weigert mij mijn kinderen te zien. Moet ik dan nog onderhoudsgeld betalen?

  Het feit dat het omgangsrecht niet gerespecteerd wordt, heeft geen invloed op de betaling van het onderhoudsgeld. U moet het onderhoudsgeld blijven betalen :

  • zolang uw kinderen geen inkomen of vervangingsinkomen genieten
  • zolang er geen nieuw vonnis is dat het onderhoudsgeld afschaft.
 6. Kan de DAVO mijn volledige loon/ werkloosheidsuitkering / uitkering in beslag nemen ?

  Voor wat betreft de dossiers die vóór 01/01/2015 geopend werden bij de DAVO, mag de dienst geen beslag leggen dat tot gevolg zou hebben dat uw bestaansmiddelen lager liggen dan het bedrag van het leefloon waarop u aanspraak zou kunnen maken.

  Voor wat betreft de dossiers die vanaf 01/01/2015 geopend werden bij de DAVO, beschikt de dienst daarentegen over dezelfde rechten als een onderhoudsgerechtigde : een beslag van uw volledige inkomsten is dan wel mogelijk.

 7. Het bedrag van het onderhoudsgeld vastgesteld door de rechter is te hoog. Wat kan ik doen om dit te verminderen ?

  De DAVO is een dienst bij de FOD Financiën met als opdracht het invorderen van onbetaalde onderhoudsgelden en onder bepaalde voorwaarden, het toekennen van voorschotten op onderhoudsgeld.

  Deze opdrachten worden uitgevoerd op basis van een uitvoerbare titel (vonnis of notariële akte) waarin het bedrag van het onderhoudsgeld werd vastgelegd.

  De DAVO kan niet optreden voor de wijziging van dit bedrag. U heeft hiervoor een nieuw vonnis nodig.

  Voor deze procedure kan u terecht bij uw advocaat of u kan zich richten tot een justitiehuis voor informatie omtrent deze procedure.