logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen


Mijn dossier stopzetten

 1. Kan ik mijn dossier stopzetten ?
 2. Wanneer eindigt de tussenkomst van de DAVO ? Wanneer de kinderen gaan werken of wanneer de onderhoudsplichtige regelmatig heeft betaald ?
 1. Kan ik mijn dossier stopzetten ?

  U kunt op elk ogenblik de tussenkomst van de DAVO stopzetten, bij voorkeur met een aangetekende brief.

  De DAVO zal zowel u als de onderhoudsplichtige schriftelijk op de hoogte brengen van het einde van de tussenkomst.

 2. Wanneer eindigt de tussenkomst van de DAVO ? Wanneer de kinderen gaan werken of wanneer de onderhoudsplichtige regelmatig heeft betaald?

  De tussenkomst van de DAVO kan stoppen op verschillende manieren, op verschillende momenten en om meerdere redenen:

  • De aanvrager (= diegene die het dossier heeft ingediend) kan, bij voorkeur per aangetekend schrijven, op eender welk moment afzien van de tussenkomst van de DAVO ;

  • De DAVO zet uw dossier gedeeltelijk stop wanneer de onderhoudsplichtige gedurende ten minste 6 opeenvolgende maanden het onderhoudsgeld, vermeerderd met de werkingskosten (en – in voorkomend geval – de vervolgingskosten) heeft betaald. Dit betekent dat de DAVO de opeising van het lopend onderhoudsgeld en de uitbetaling van de voorschotten stopzet.
  • De DAVO zal zowel u als de onderhoudsplichtige hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Bovendien laat de DAVO aan de onderhoudsplichtige weten dat hij vanaf het moment van die brief het onderhoudsgeld niet meer moet betalen aan de DAVO, maar wel rechtstreeks aan u.

   Het kan zijn dat er wel nog achterstallen verschuldigd zijn. In dat geval zal de DAVO die verder proberen op te eisen.

   Voorbeeld : een dossier wordt ingediend met een achterstal van 500 euro (onderhoudsgeld van 100 euro werd gedurende 5 maanden niet betaald). De DAVO zal de 500 euro trachten in te vorderen (vermeerderd met 10% of 13% werkingskosten) bij de onderhoudsplichtige, maar elke maand zal ook het bedrag van het onderhoudsgeld bijgeteld worden, namelijk 100 euro vermeerderd met 10 euro (10% van de hoofdsom voor de dossiers ingediend vóór 01/01/2015) of met 13 euro (13% van de hoofdsom voor dossiers ingediend vanaf 01/01/2015) als werkingskost.

   De onderhoudsplichtige betaalt 6 opeenvolgende maanden de som van 110 euro (of 113 euro) correct aan de DAVO. Bijgevolg komt de DAVO vanaf de 7de maand niet meer tussen voor de invordering van het maandelijks onderhoudsgeld van 100 euro. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige het onderhoudsgeld zonder werkingskosten opnieuw kan betalen aan de onderhoudsgerechtigde. Hij zal wel nog de achterstallen (of het saldo ervan) vermeerderd met de werkingskosten (10 of 13%) aan de DAVO moeten betalen. Van zodra de volledige schuld betaald is, zal de DAVO het dossier stopzetten.

   De DAVO beëindigt niet automatisch zijn tussenkomst wanneer de kinderen hun studies beëindigen en/of gaan werken. In dit geval stopt de DAVO de invordering van het maandelijks onderhoudsgeld alsook de betaling van de voorschotten, als dit het geval is, maar blijft wel instaan voor de invordering van de achterstallen of het saldo ervan.

   Naast de invorderingsopdracht van onderhoudsgelden, kan de DAVO ook voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen toekennen. De betaling van deze voorschotten eindigt wanneer :

   • Er geen onderhoudsgeld meer verschuldigd is (niet meer onderhoudsgerechtigd, nieuw vonnis,…)
   • Het dossier volledig wordt stopgezet (alle achterstallen werden betaald en de onderhoudsplichtige heeft het onderhoudsgeld minstens 6 maanden betaald)
   • De onderhoudsplichtige heeft gedurende 6 opeenvolgende maanden het onderhoudsgeld vermeerderd met de werkingskosten heeft betaald en heeft de rechtstreekse betaling van het maandelijks onderhoudsgeld aan de onderhoudsgerechtigde heeft hernomen
   • Wanneer de maandelijkse netto-inkomsten van de aanvrager hoger zijn dan 1800 euro, vermeerderd met 67 euro per kind ten laste. Het bedrag van de verhoging wordt verdubbeld voor een kind met een handicap ten laste.