logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen


Rechten en plichten

 1. Wat zijn mijn rechten als onderhoudsgerechtigde ?
 2. Het bedrag van het onderhoudsgeld dat de rechter heeft bepaald is te laag. Wat kan ik doen om dit te verhogen ?
 3. Wat zijn mijn plichten als onderhoudsgerechtigde ?
 4. Kan de DAVO mij vragen om al uitbetaalde sommen terug te betalen ?
 1. Wat zijn mijn rechten als onderhoudsgerechtigde?

  • U ontvangt de bedragen van het onderhoudsgeld en van de achterstallen die de onderhoudsplichtige aan de DAVO heeft betaald
  • U ontvangt de voorschotten op onderhoudsgeld als u dat heeft gevraagd en aan de vereiste voorwaarden voldoet
  • U kunt op elk ogenblik een einde stellen aan de tussenkomst van de DAVO. Dat gebeurt bij voorkeur met een aangetekende brief.
  • Als u niet akkoord gaat met een beslissing van de DAVO kan u in beroep gaan bij de beslagrechter in wiens rechtsgebied u woont.
 2. Het bedrag van het onderhoudsgeld dat de rechter heeft bepaald is te laag. Wat kan ik doen om dit te verhogen?

  De DAVO is een dienst van de FOD Financiën die belast is met de invordering van het onderhoudsgeld en, onder bepaalde voorwaarden, het toekennen van voorschotten op onderhoudsgeld. Deze opdrachten worden steeds uitgevoerd op basis van een uitvoerbare titel (vonnis of notariële akte) waarin het bedrag van het onderhoudsgeld werd vastgelegd.

  Voor het wijzigen van het alimentatiebedrag kan de DAVO niet tussenkomen. U moet hiervoor een nieuw vonnis bekomen. Voor meer inlichtingen over deze procedure, kan u zich wenden tot uw advocaat of tot een justitiehuis.

 3. Wat zijn mijn plichten als onderhoudsgerechtigde?

  U moet de DAVO alle informatie over uw dossier geven.

  Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • U geeft schriftelijk aan de DAVO alle informatie die een invloed kan hebben op:
   • het bedrag van de voorschotten die u ontvangt van de DAVO
   • het bedrag van het onderhoudsgeld
   • de opeising van deze sommen

   In het bijzonder moet u de DAVO op de hoogte brengen van alle betalingen die de onderhoudsplichtige heeft gedaan (zelfs na de indiening van de aanvraag).

  • U brengt de DAVO zo snel mogelijk op de hoogte alle veranderingen in uw situatie en in die van het kind.
  • U brengt de DAVO onmiddellijk op de hoogte als het rekeningnummer is veranderd waarop de opgeëiste bedragen en/of de voorschotten moeten worden gestort;

   Als u dat nieuwe nummer niet meedeelt, zullen de betalingen worden onderbroken tot wanneer u het nieuwe nummer aan de DAVO doorgeeft.

  • De DAVO kan geen waarborg geven over het resultaat van de opeising van het onderhoudsgeld of de achterstallen, en dus ook niet over de doorstorting daarvan. Daarom

   Het is het belangrijk dat u, als u dat kunt, zo snel mogelijk alle informatie over het inkomen of het vermogen van de onderhoudsplichtige meedeelt.

  • Door de aanvraag geeft u aan de DAVO de opdracht om voor u het onderhoudsgeld op te eisen. Daaruit volgt dat uzelf geen stappen meer mag ondernemen om dat zelf te doen.

   Als u toch van plan bent om zelf bepaalde stappen te ondernemen om het onderhoudsgeld op te eisen, brengt u de DAVO daarvan op de hoogte zodat die zijn tussenkomst kan stoppen.

 4. Kan de DAVO mij vragen om al uitbetaalde sommen terug te betalen?

  Ja, dat kan. In de volgende gevallen kan de DAVO u een volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen:

  • u heeft de DAVO niet op de hoogte gebracht van nieuwe informatie over het bedrag van de voorschotten of het onderhoudsgeld

   Voorbeeld: u heeft niet laten weten dat de onderhoudsplichtige u het maandelijks onderhoudsgeld rechtstreeks betaalde.

  • u heeft bij de DAVO met opzet onjuiste of onvolledige verklaringen afgelegd

   Voorbeeld: u heeft niet het juiste bedrag van uw bestaansmiddelen meegedeeld.

  • er werd vastgesteld dat het onderhoudsgeld op basis van bedrieglijke handelingen of verklaringen werd bepaald