logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen


Voorschotten ontvangen

 1. Wie kan voorschotten ontvangen?
 2. Hoeveel mag ik maximum verdienen om voorschotten te ontvangen ?
 3. Waarmee dien ik rekening te houden voor de berekening van de inkomensgrens ?
 4. Hoeveel bedraagt het voorschot ?
 5. Hoe lang kan ik voorschotten krijgen ?
 6. Ik geniet voorschotten op onderhoudsgeld voor mijn kinderen. Kan ik zelf ook voorschotten genieten ?
 7. Wanneer betaalt de DAVO het voorschot?
 1. Wie kan voorschotten ontvangen?

  De DAVO betaalt alleen voorschotten uit aan onderhoudsgerechtigde kinderen.

  Oppgelet: de DAVO betaalt alleen voorschotten uit voor het lopend onderhoudsgeld en niet voor de achterstallen.

 2. Hoeveel mag ik maximum verdienen om voorschotten te ontvangen?

  De DAVO vervult twee opdrachten:

  • Hulp bij het innen en/of invorderen van het achterstallig en lopend onderhoudsgeld.
  • Betaling van voorschotten op het lopend onderhoudsgeld.

  Voor de inning en/of invordering van het onderhoudsgeld bestaat er geen enkele inkomensvoorwaarde.

  Voor de betaling van voorschotten op onderhoudsgeld mag u niet meer dan 1.800 euro per maand verdienen ( te vermeerderen met 70 euro per kind dat u ten laste heeft). Het bedrag van de verhoging voor 'kind ten laste' wordt verdubbeld voor een kind met een handicap.

 3. Waarmee dien ik rekening te houden voor de berekening van de inkomensgrens?

  U dient rekening te houden met de nettobedragen die u maandelijks ontvangt in het kader van een arbeidsovereenkomst, een huurcontract, een leercontract of de toekenning van een statuut (bijvoorbeeld het statuut van een persoon met een handicap).

  Bij deze maandelijkse nettobedragen dient het volgende bijgeteld te worden :

  • 1/12de van de diverse premies die u al dan niet ontvangt (eindejaarspremie , ploegenpremie, nachtpremie, …)
  • 1/12de van het vakantiegeld
  • De voordelen in natura (maaltijdcheques ,…)

  U dient daarentegen geen rekening te houden met :

  • De inkomsten van uw nieuwe partner
  • Kinderbijslag

  Indien u twijfelt, dient u best een aanvraag in bij het DAVO-kantoor. Na onderzoek van uw aanvraag zal het kantoor u officieel op de hoogte brengen van zijn beslissing.

 4. Hoeveel bedraagt het voorschot?

  Het voorschot bedraagt maximum 175 euro per maand en per kind dat recht heeft op onderhoudsgeld. Als het toegekende onderhoudsgeld lager is dan 175 euro, kan het voorschot natuurlijk niet hoger zijn dan dit bedrag.

  Voorbeelden :

  • Uw kind heeft recht op een maandelijks onderhoudsgeld van 180 euro per maand. U ontvangt van de DAVO een voorschot van 175 euro per maand.
  • Uw kind heeft recht op een maandelijks onderhoudsgeld van 120 euro per maand. U ontvangt van de DAVO een voorschot van 120 euro per maand.
 5. Hoe lang kan ik voorschotten krijgen?

  De voorschotten worden toegekend voor een periode van 6 maanden. Deze periode is hernieuwbaar voor zover u nog altijd aan de voorwaarden voldoet (voor wat betreft het bedrag van uw bestaansmiddelen).

 6. Ik geniet voorschotten op onderhoudsgeld voor mijn kinderen. Kan ik zelf ook voorschotten genieten?

  De DAVO-wetgeving voorziet momenteel enkel in het uitkeren van voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen.

  U kan een dossier bij de DAVO indienen voor de invordering van het achterstallig en lopend onderhoudsgeld. Deze sommen zullen u pas doorgestort worden nadat de onderhoudsplichtige deze vrijwillig aan de DAVO heeft betaald, of nadat de DAVO deze sommen heeft ingevorderd (bijvoorbeeld in geval van een beslag).

 7. Wanneer betaalt de DAVO het voorschot?

  Zolang uw dossier niet volledig is, kan er geen enkel voorschot uitbetaald worden. De DAVO moet over alle nodige documenten beschikken, waaronder het origineel van het vonnis. Van zodra het dossier volledig is, heeft de dienst één maand de tijd om een beslissing tot tussenkomst te nemen en u deze mee te delen.

  Het eerste voorschot wordt uitbetaald in de maand volgend op deze beslissing.

  De voorschotten worden in alle dossiers op dezelfde datum uitbetaald. De betaling gebeurt steeds naar het einde van de maand toe. De exacte betaaldatum wordt maandelijks gepubliceerd op de website van de DAVO (http://www.davo.belgium.be/) evenals op sociale netwerken :