logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen


Het onderhoudsgeld en de achterstallen invorderen

 1. Voor wie kan de DAVO tussenkomen?

  De DAVO komt tussen voor volgende personen aan wie het onderhoudsgeld werd toegekend :

  • de kinderen
  • de (ex-) echtgenoot :
   • vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure of
   • na de echtscheiding
  • de samenwonende, ongeacht of de samenwoning werd beëindigd of niet.
 2. Mijn ex-partner betaalt het onderhoudsgeld niet : kan ik een beroep doen op de DAVO ?

  De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) kan u helpen bij het invorderen van het onderhoudsgeld dat uw ex-partner verschuldigd is.

  U moet aan onderstaande voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de tussenkomst van de DAVO :

  • U moet in België wonen
  • Het onderhoudsgeld werd tweemaal niet of niet volledig betaald in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag tot tussenkomst
  • U beschikt over een vonnis of authentieke akte waarin het exacte bedrag van het onderhoudsgeld werd vastgelegd

  Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is, kan u een aanvraag indienen bij een DAVO-kantoor in de buurt van uw woning. Het adres van dit kantoor vindt u via de website van de DAVO http://www.davo.belgium.be (zie rubriek "contact" aan de rechterkant van de startpagina).

  De aanvraagformulieren die u dient in te vullen, kan u eveneens via deze website downloaden (zie rubriek « formulier » aan de rechterkant van de startpagina).

  U kan ook een afspraak maken met een medewerker die u zal helpen uw dossier te vervolledigen.

  Wanneer u een dossier bij de DAVO indient, zal deze proberen het achterstallig en lopend onderhoudsgeld in te vorderen. Deze sommen zullen dan aan u doorgestort worden.

  Voor dit deel van de tussenkomst van de DAVO bestaat er geen inkomensgrens.

  Wanneer u bovendien maandelijks niet meer dan 1.800 euro netto verdient (vermeerderd met 67 euro per kind ten laste) kan u ook een aanvraag indienen voor het bekomen van voorschotten op onderhoudsgeld voor de kinderen aan wie een onderhoudsgeld werd toegekend.

  Het bedrag van de verhoging voor een 'kind ten laste' wordt verdubbeld voor een kind met een handicap.

  Indien u aan deze bijkomende voorwaarde voldoet, betekent dit dat de DAVO maandelijks het lopende onderhoudsgeld aan u zal betalen (met een maximum van 175 euro per maand en per kind) ook al betaalt uw ex-partner (nog) niet aan de DAVO.

  Wanneer het onderhoudsgeld, dat vastgesteld werd in het vonnis, lager is dan 175 euro, zal het voorschot dit bedrag uiteraard niet overschrijden.

  De DAVO keert geen voorschotten uit op achterstallen.

 3. Welke titel (vonnis, …) is nodig voor de tussenkomst van de DAVO?

  U moet beschikken over een uitvoerbare titel om een aanvraag te kunnen doen bij de DAVO.

  Er zijn drie categorieën van uitvoerbare titels:

  • De uitvoerbare gerechtelijke beslissing (= uitspraak door een rechter)
  • De akte bedoeld in artikel 1288,3°,4° van het Gerechtelijk Wetboek (= echtscheiding door onderlinge toestemming)
  • De uitvoerbare schikking

  Vallen niet in deze categorieën:

  • Een onderhands geschrift
  • een mondelinge afspraak
  • een vonnis of overeenkomst waarin geen bedrag van het onderhoudsgeld wordt vermeld
 4. De DAVO staat vermeld in mijn vonnis. Doet de DAVO automatisch het nodige om het achterstallig onderhoudsgeld in te vorderen ?

  De contactgegevens van de DAVO worden in alle vonnissen vermeld als publiciteitsmaatregel voor het bestaan van de Dienst.

  Dit betekent niet dat de DAVO automatisch tussenkomt. Indien u een dossier wenst in te dienen, verwijs ik u door naar de website van de DAVO : http://www.davo.belgium.be

  U kan hier terecht voor meer inlichtingen, alsook voor het downloaden van een brochure en een aanvraagformulier. In de rubriek « contact » rechts van de startpagina, kan u de contactgegevens terugvinden van het DAVO-kantoor waar uw dossier ingediend moet worden.

 5. Hoe ver in het verleden kan ik terugkeren voor de berekening van de achterstallen ?

  De verjaringstermijn voor onderhoudsgeld is vastgelegd op 5 jaar.

  Deze termijn kan verlengd worden wanneer zich in het verleden één van onderstaande gebeurtenissen heeft voorgedaan :

  • Een vrijwillige betaling van de onderhoudsplichtige
  • Een bevel tot betalen dat werd betekend aan de onderhoudsplichtige
  • Een beslag dat werd uitgevoerd op de inkomsten of op de goederen van de onderhoudsplichtige
  • Een dagvaarding van de onderhoudsplichtige voor het gerecht
 6. Mijn inkomsten zijn te hoog. Ik heb geen recht op voorschotten op onderhoudsgeld. De DAVO kan bijgevolg enkel tussenkomen voor de invordering van de achterstallen. Waar ligt dan het verschil voor mij om te werken via de DAVO of een gerechtsdeurwaarder ?

  De keuze tussen de DAVO en een gerechtsdeurwaarder is een persoonlijke keuze.

  Het essentiële verschil zit hem in de kosten. De tussenkomst van de DAVO is volledig gratis voor u (terwijl de onderhoudsplichtige 13% werkingskosten betaalt op de sommen die hij aan u verschuldigd is).

  Om de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, zal u eerst een voorschot op de kostprijs moeten betalen (dit voorschot zal u later terugbetaald worden maar enkel nadat de gerechtsdeurwaarder erin geslaagd is sommen te recupereren bij de onderhoudsplichtige).

  Zowel de gerechtsdeurwaarder als de DAVO beschikken over dezelfde middelen om sommen in te vorderen. Maar de DAVO maakt deel uit van de FOD Financiën en kan dus ook beslag leggen op de belastingsteruggave waarop uw ex-partner aanspraak zou kunnen maken.

 7. Kan de DAVO ook medische kosten, schoolkosten, … (= buitengewone kosten) invorderen, voor wat betreft de kinderen?

  Ja, de DAVO kan tussenkomen maar enkel indien deze kosten in een notariële akte of vonnis vermeld worden en voor zover ze geïndividualiseerd worden in een welbepaalde periode.

  Voorbeelden van buitengewone kosten die aanvaard worden door de DAVO :

  • driemaandelijks 100 euro ten titel van buitengewone kosten
  • 250 euro per maand voor de huur van een « studentenkot ».
 8. Wanneer betaalt de DAVO mij de achterstallen ?

  De DAVO verleent geen voorschotten op achterstallige onderhoudsgelden.

  Dit betekent dat de DAVO u deze achterstallen pas kan doorstorten nadat ze betaald werden door de onderhoudsplichtige.

  Wanneer de onderhoudsplichtige niet vrijwillig betaalt, zal de DAVO beslag leggen op zijn inkomsten. De uitvoering van dergelijke procedure kan enige tijd duren.